ဖတ္လုိ ့မွမရတာ

လူတစ္ေယာက္သည္ မ်က္စိ အထူးကုေဆးခန္းသို႔ သြားကာ
သူ႔မ်က္စိကုိ အစစ္ေဆးခံ၏။ မ်က္စိဆရာ၀န္က ထိုလူကို ထိုင္ခိုင္းၿပီး
မ်က္စိျမင္ႏိုင္အားကို စမ္းသပ္သည့္ ကဒ္ျပားေလးကို ေထာင္ျပ၏။
“ဒီကဒ္ျပားေပၚက စာေတြကို ဖတ္လို႔ရလား” ဟု ဆရာ၀န္က ေမးသည္။
“မရဘူး ဆရာ” ဟု ထိုလူက ေျဖ၏။
ဆရာ၀န္က ေရွ႕ကိုတုိးၿပီး…
“ အခုဖတ္လို႔ ရၿပီလား” ဟု ဆို၏။
“မရဘူး ဆရာ”
ဆရာ၀န္က ကဒ္ျပားကို ထိုလူႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာသို႔ ယူလာၿပီး…
“ဒီေလာက္ နီးေနရင္ေတာ့ ဒီစာေတြကို ခင္ဗ်ားေကာင္းေကာင္း ဖတ္လို႔ရမွာ ေသခ်ာတယ္” ဟုဆို၏။
ထိုလူက… “မရဘူး ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္က စာမွ မတတ္တာ” ဟု ဆိုေလ၏။

0 comments: