လင္းေနတယ္ဆုိလုိ ့

တစ္ခါက စိတ္ေရာဂါသည္ တစ္ေယာက္သည္ ေဆးရုံအုပ္ၾကီးဆီသို႔ လာေရာက္တိုင္ၾကားေလသည္။
စိတ္ေရာဂါသည္- ဆရာၾကီး ကၽြန္ေတာ္ေဘးခုတင္က ေကာင္ကို တျခားအခန္းကို ေျပာင္းေပးပါ။
ေဆးရုံအုပ္ၾကီး- သူက ေမာင္႔ရင္ကို ဘာေတြေႏွာက္ယွက္လို႔လဲ
စိတ္ေရာဂါသည္- အဲ႔ေကာင္က ညညက်ရင္ သူေခါင္းက မီးေတြလင္းေနျပီလို႔ ထထေအာ္တယ္
ေဆးရုံအုပ္ၾကီး- အဲ႔ဒါ ေမာင္႔ရင္အတြက္ ဘာအေႏွာက္ယွက္ျဖစ္လို႔လဲ
စိတ္ေရာဂါသည္- ကၽြန္ေတာ္က မီးလင္းရင္ မအိပ္တတ္လို႔ပါ။

0 comments: