ဘြဲ ့ရဆုိသင္ေပးရဦးမည္

ဌာနမွဴးက ယေန႔မွစ၍ အလုပ္ဝင္လာသူ လူငယ္တစ္ဦးကို ေျပာသည္။

" ကိုင္း ။ အစ အေနနဲ႔ ၾကမ္းတိုက္ပါ "

လူငယ္က ေဒါသကို ထိန္းထားရဟန္ျဖင့္ ျပန္ေျပာသည္။

" ကြၽန္ေတာ္ ဘြဲ႕ရပါ ခင္ဗ်ာ "

" ေၾသာ္... ဟုတ္လား ။ ဒီလိုဆိုရင္ ၾကမ္းကို ဘယ္လိုတိုက္

ရတယ္ဆိုတာ ငါျပမယ္ ။ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ထား "

0 comments: