တကယ္ မၾကားရဘူး

ေက်ာင္းဆရာက စာသင္သားတို႔ကို ေမးသည္။
“ရွစ္ကို ရွစ္နဲ႔ ေျမာက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ရမလဲ ၊ ပီတာ... မင္းေျဖစမ္း”
“ကၽြန္ေတာ္မၾကားရဘူး ဆရာ”
ဆရာသည္ ပီတာ အနားကပ္လာကာ ေမးခြန္းကို ထပ္ေမးသည္ ။
“မၾကားရပါဘူး ဆရာ”
“မင္းငါ့ကို မလိမ္နဲ႔ ၊ ၾကား မၾကား သိရေအာင္ မင္းနဲ႔ ငါနဲ႔ ေနရာခ်င္း
လဲၾကမယ္”
ပီတာသည္ ဆရာထိုင္သည့ ္ စားပြဲသုိ ့ ေလွ်ာက္သြားကာ ေမးသည္။
“ဆရာခင္ဗ်ား ၊ ကၽြန္ေတာ့္အေမဆီ အခ်ိန္မေတာ္ လာေနတာကို ဘယ္ေတာ့
ရပ္တန္းက ရပ္မလဲ”
“ဟုတ္တယ္ေဟ့ ၊ တကယ္ပဲ ဘာမွ မၾကားရပါလား”

0 comments: