မလုိခ်င္ေတာ့ဘူး

သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္အခ်စ္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးေနၾကသည္။

တစ္ေယာက္ကေျပာသည္။

“အိမ္ေထာင္က် ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ လူေတြဟာ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါကလား၊
ၾကည့္ပါလား ၊ ငါဆိုရင္ လက္မထပ္ခင္က ကမာၻေပၚမွာ ရွိရွိသမွ် မိန္းမေတြ ကို လိုခ်င္တဲ့တပ္မက္စိတ္ရွိခဲ့တယ္”

“အခုေကာ”

“တစ္ေယာက္ေရာ့သြားတယ္”

0 comments: