ဇရာ

သက္တူ ရြယ္တူ သူငယ္ခ်င္းသုံးေယာက္
ႏွစ္ ေလးဆယ္ျပည့္ ေမြးေန႕ပြဲ ဘယ္မွာ
လုပ္ ရင္ ေကာင္းမလဲ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
စားပြဲထိုးမ ေလးေတြ အပ်ံစား ရွိတ့ဲ
Night view စားေသာက္ဆိုင္ ကို က်င္းပၾကမည္ဟု သ ေဘာတူခ့ဲၾက ေလသည္။
ေနာင္ ဆယ္ႏွစ္ အၾကာ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္
ေမြးေန႕ တြင္ လည္း ေမြးေန႔ လုပ္ ရန္ တိုင္ ပင္ၾက ရာ အစားအ ေသာက္ ေကာင္းေကာင္း အရသာ ေကာင္းေကာင္း
Night view စားေသာက္ဆိုင္ ကိုပဲ
ေရြးျခယ္ျဖစ္ခ့ဲၾက၏။
ေနာင္ ဆယ္ႏွစ္ အၾကာ ႏွစ္ ေျခာက္ဆယ္ ေမြးေန႕ ပြဲကို ဘယ္မွာ အတူ က်င္းပ မလဲ တိုင္ ပင္ ေဆြးေႏြးၾကရာ ဝွီးခ်ဲလ္ သုံးလို႕ရျပီး ဓါတ္ေလွကားျဖင့္ အတက္ အဆင္းျပဳလုပ္ ႏိုင္ သည့္
Night view စားေသာက္ဆိုင္ ကိုပဲ သ ေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾက၏။
ေနာက္ထပ္ ဆယ္ႏွစ္ အၾကာ
မွတ္ဥာဏ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာအရြယ္ ႏွစ္ ရွစ္ဆယ္ျပည့္ ေမြးေန႕ကို ဘယ္မွာ က်င္းပ မလဲ တိုင္ ပင္ ၾကရာ တြင္
မိမိတို႕ တစ္ခါမွ မ ေရာက္ဖူးေသာ
Night view စားေသာက္ဆိုင္
တြင္ သြားေရာက္ စားေသာက္က်င္းပ ဖို႕
သ ေဘာတူလိုက္ၾက ေလ သတည္းး။

0 comments: