ထူးျခားတဲ့သား

သားငယ္ေဂ်ာ္နီရွိရာ ကေလးထိန္းဌာနသို ့ ေဂ်ာ္နီ၏အေမေရာက္လာသည္။ ပထမဆုံးအၾကိမ္သားငယ္ကုိလာၾကိဳျခင္းျဖစ္သည္။
ပထမထပ္သုိ ့ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ' လိမၼာေသာကေလးမ်ား ' ဟူသည့္ဆုိင္းဘုတ္ခ်ိတ္ထားသည္ကုိေတြ ့ရသည္။
ေဂ်ာ္နီကုိ သူမရွာသည္ ။ မေတြ ့ေခ် ။
သုိ ့ျဖင့္ဒုတိယထပ္သုိ ့တက္သည္။ ' သာမန္ ကေလးမ်ား ' ဟူသည့္ဆုိင္းဘုတ္ကုိေတြ ့ရသည္။ ထုိအထပ္တြင္လည္း ေဂ်ာ္နီကုိရွာမေတြ ့ေခ် ။
တတိယအထပ္သုိ ့ထပ္တက္သည္ ' ကေလးဆုိးမ်ား ' ဟုေရးထားသည္။ ေဂ်ာ္နီ ့ကုိ မေတြ ့ျပန္ေခ် ။
စတုထၳအထပ္တြင္ ' အလြန္ဆိုးေသာ ကေလးမ်ား ' ဟူေသာဆုိင္းဘုတ္ကုိျမင္ရသည္။ ေဂ်ာ္နီ မရွိေခ်။
ေနာက္ဆုံးအထပ္သုိ ့တက္သည္။
ေလွကားထိပ္တြင္ ' ေဂ်ာ္နီ ' ဆုိေသာ ဆုိင္းဘုတ္ကုိအထင္းသားျမင္ရေလသည္။

0 comments: