အေၾကြးမဆပ္သူ

ေက်ာင္းဆရာမက ေက်ာင္းသားကို ေမးသည္။
"ဆိုၾကပါစို႔။ ငါက မင္းအေဖကို ႐ူဘယ္ေငြ တစ္ေထာင္ ေခ်းလိုက္တယ္။
တစ္လကို ႐ူဘယ္ ၁ဝဝ ျပန္ဆပ္မယ္လို႔ သူ ကတိေပးတယ္။ ေျခာက္လ
ၾကာတဲ့အခါမွာ သူငါ့ကို ဘယ္ေလာက္ေပးစရာ က်န္မယ္ ထင္သလဲ"
"႐ူဘယ္တစ္ေထာင္ပါ"
"ေဟ့ မင္းဟာ ရွစ္တန္းေရာက္ေနတာေတာင္ သခၤ်ာရဲ႔ အေျခခံေတြကို
မသိေသးပါလား"
"ဆရာလဲ ကြၽန္ေတာ့အေဖ အေၾကာင္းကို မသိပါဘူး"

0 comments: