ေက်းဇူးတင္လုိက္တာ

"အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခင္ဗ်ား၊ အိမ္ကုိသန္႔ရွင္းေရးလုပ္မွာမုိ႔လုိ႔ သူ႔ကုိ ကူပါလုိ႔
မိန္းမက ေတာင္းပန္တာေၾကာင္႔ မနက္ၿဖန္ ကြ်န္ေတာ္ ခြင္႔တစ္ရက္ေလာက္ သူပါရေစ"
"ဒီလုိ အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ဳိးနဲ႔ ခင္ဗ်ားကုိ ကြ်န္ေတာ္ ခြင္႔မေပးႏူိင္ဘူးဗ်ာ"
"ေက်းဇူးတင္လုိက္တာခင္ဗ်ာ၊ ဆရာ႔ကုိ အားကုိးႏုိင္တယ္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္ အစကတည္းက သိၿပီးသား"

0 comments: