သားလိမၼာ

အေမ - "ပီတာ ဒီေန႔ဘာလုိ႔ အိမ္ျပန္ေနာက္က်တာလဲ"

ပီတာ - "လူတစ္ေယာက္ ေဒၚလာတစ္ရာတန္ က်ေပ်ာက္သြားလုိ႔ပါ"

အေမ - "ေတာ္လုိက္တဲ့ငါ႔သားေလး။ ပုိက္ဆံဝုိင္းရွာေပးေနလုိ႔ ေနာက္က်သြားတယ္ေပါ႔"

ပီတာ - "ဟင့္အင္း၊ ေဒၚလာကုိ ဖိနပ္ေအာက္မွာနင္းထားရလုိ႔"

0 comments: