အရူးမဟုတ္ဘူး

စိတ္ေရာဂါ အထူးကု ေဆးရုံၾကီတြင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးေကာ္မတီရွင္က လူနာတုိ႕၏ အေျခအေနကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း စစ္ေဆးသည္။ လူနာမ်ားကို ငါးမွ်ားတံ တစ္ေခ်ာင္းစီ ေပးကာ ေရဆြဲအိမ္သာတစ္ခုစီ၏ ေရွ႕တြင္ထုိင္ခုိင္းသည္။ ထုိေနာက္ တေယာက္ခ်င္းစီထံ သြားကာ ငါးတြတ္လားဟု ေမးေလသည္။ လူနာအားလုံးလုိလုိက ငါးတြတ္ေၾကာင္းျပန္ေျပာေလသည္။ တစ္ဦးကသာ ငါးမတြတ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာေလသည္။ ေဆးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား အစည္းအေ၀းလုပ္ကာ ငါးမတြတ္ဟု ေျဖေသာ လူနာကုိသာ လူေကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ေဆးရုံမွ ဆင္းခြင့္ျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကသည္။

ထုိလူနာေဆးရုံမွ မဆင္းမီ အခန္းေဖာ္မ်ားက ၄င္းအားေမးေလသည္။

"ခင္ဗ်ားက ဘာလုိ႕ ငါးမတြတ္ဘူးလုိ႕ ေျဖရတာတုန္း"

လူနာက ျပန္ေျပာေလသည္…

"ငါးတြတ္တဲ့ေနရာကုိ သူတုိ႕ကုိေျပာရေအာင္ က်ေနာ္ အရူးမွ မဟုတ္တာဘဲ"

0 comments: