သတၱိေကာင္းသူ

" ခင္ဗ်ားရဲ့အိမ္ကုိ သူခုိးေတြေဖာက္ထြင္းသြားတယ္ဆုိ "
" ဟုတ္တယ္ "
" ကုတင္ေအာက္မွာ ပုန္းေနတဲ့ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္ကုိ ခင္ဗ်ားမိန္းမေတြ ့တယ္လုိ ့ေျပာၾကတယ္ ၊ ဟုတ္သလား "
" ဟုတ္တယ္ "
" သူခုိးေတြထဲကတစ္ေယာက္လား "
" မဟုတ္ဘူး ၊ အဲဒါ ကြ်န္ေတာ္ပါ "

0 comments: