မိန္းမႏွင့္ အားကစား

မိန္းမေတြရဲ႔ အသက္အရြယ္အလိုက္ေပၚမူတည္ၿပီးေယာက္်ားေတြရဲ႔ အျမင္နဲ႔.....အားကစားရဲ႔ နိုင္းယွဥ္ခ်က္ လို႔ပဲေျပာရင္ေကာင္းမလား
အသက္ ၁၅-၂၀ >>> ေဘာလံုး ( ၂၂ ေယာက္ဝိုင္းလုသည္ )
အသက္ ၂၀-၂၅ >>> ဘတ္စကတ္ေဘာ ( ၁၂ ေယာက္ဝိုင္းလုသည္ )
အသက္ ၂၅-၃၀ >>> စားပြဲတင္တင္းနစ္ ( ၂ ေယာက္သာက်န္ေတာ့သည္ )
( သူတို႔ကလဲ....ဟိုဘက္ပုတ္ထုတ္ ဒီဘက္ပုတ္ထုတ္ )
အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ >>> ေဂါက္သီး ( ေဝးသထက္ေဝးေအာင္ ရိုက္ထုတ္ၾကသည္ )

0 comments: