လွိ်ဳ ့၀ွက္သဲဖုိ

စာအုပ္ဆိုင္တြင္ ၿဖစ္သည္။

"ကြန္မကို တစ္ခ်ိန္လံုး သည္းထိတ္ရင္ဖိုၿဖစ္ရတဲ႔ စံုေထာက္၀တၳဳစာအုပ္ တစ္အုပ္

ေရြးေပးပါရွင္ "

"ဟုတ္ကဲ႔၊ ေဟာဒီစာအုပ္ယူသြားပါ ။ ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ႏ်ာက်မွ

လူသတ္သမားဟာ အိမ္ေဖာ္မေလးၿဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလာတယ္ရွင္႔ ။"


0 comments: