သူတို႕မသိလုိ ့ပါ

မိမိကုိယ္မိမိ စပါးေစ့ဟု ထင္ေနေသာ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ တစ္ေယာက္ စိတ္ေရာဂါ အထူးကု ေဆးရုံသုိ႕ ေရာက္လာသည္။

လအနည္းငယ္ၾကာ ကုသမႈ ခံယူျပီးေနာက္ မိမိကိုယ္မိမိ လူျဖစ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳေသာေၾကာင့္ ေဆးရုံမွ

ဆင္းခြင့္ေပးလုိက္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ေဆးရုံမွ ထြက္ျပီး မိနစ္ပုိင္းအတြင္း ေၾကာက္လန္႕တၾကားျဖင့္ ေဆးရုံထဲ

ငွင္းျပန္ေျပး၀င္လာသည္။ ဆရာ၀န္ကေမးသည္။

"ဘာျဖစ္လာတာလဲဗ်"

"လမ္းေပၚမွာ ၾကက္ေတြ ေတြ႕လုိ႕ဗ်"

"အဲဒါ ဘာျဖစ္လဲ၊ ခင္ဗ်ား ဘာကို ေၾကာက္စရာလုိလဲ အခုခင္ဗ်ားဟာ လူျဖစ္တယ္ စပါးေစ့ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ခင္ဗ်ား

သိေနတာပဲ"

"ဒါေပမဲ့ ၾကက္ေတြ အဲဒါကို မသိဘူးခင္ဗ်"

0 comments: