မကန္းေသးဘူးကြ

အရက္ဘားထဲသို႕ ေကာင္းဘိြဳင္တစ္ေယာက္ ဝင္လာသည္။ အသက္ၾကီးျပီျဖစ္ေသာ
စားပဲထြ ိုးကေမးသည္။
“ဘာသံုးေဆာင္မလဲ”
“ဝီစကီသံုးပက္ ေပးပါ”
အဘိုးၾကီး ထံုးစံအတိုင္း အရက္ကို ေလွ်ာ့ထည့္သည္။
“အဘိုးၾကီး၊ ဘာလဲ၊ ပက္ခိုးခ်င္ျပန္ျပီလား။
“မဟုတ္ပါဘူး၊ အသက္ၾကီးေတာ့ မ်က္စိက မေကာင္းေတာ့လို႕ပါ”
“အဲဒါဆို ခြက္လွ်ံေအာင္ ထည့္လိုက္ပါေတာ့လား”
“အဲဒီေလာက္အထိလည္း မကန္းေသးဘူးေလ”

0 comments: