နဂိုအတိုင္း

မိန္းမႏွစ္ေယာက္ ဆံုၾကသည္။
"ဟဲလို ေမရီ။ ဘယ္က ျပန္လာတာလဲ"
"အလွျပင္ဆိုင္က"
"ဘာလဲ၊ ဆိုင္ပိတ္ထားသလားဟင္"

0 comments: