အဆိုးဆံုးအေျခအေန

"အဆိုးဆံုးကို ရင္ဆိုင္ဘို႔ ျပင္ထားေပေတာ့"
"ေဒါက္တာ၊ ကြၽန္ေတာ္ ေသေတာ့မွာလားဟင္"
"မဟုတ္ဘူး၊ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ေဆးဝယ္ဘို႔ ေဆးစာေရးေပမလို႔"

0 comments: