ယေန ့ေခတ္ ကေလးအေတြး

တူမေလးက သူ႔အေမကုိ ေျပာတယ္။

"မာမား.. မနက္ျဖန္ အာဇာနည္ေန႔ ေက်ာင္းတစ္ရက္ပိတ္တယ္လုိ႔ ဆရာမက ေျပာတယ္"

ဒါကို မူႀကိဳတက္ေနတဲ့ တူအငယ္ဆံုးက ေမးပါတယ္။

"မာမား... ေလးျဖဴေန႔က ဘယ္ေန႔လဲ? ေလးျဖဴေန႔မွာ ေက်ာင္းဘယ္ႏွရက္ ပိတ္မွာလဲ"

0 comments: