ေတာ္ပါေသးရဲ့

ယုန္ေနာက္ကုိ ၀က္၀ံၾကီးအတင္းလုိက္သည္။ မၾကာခင္ ၀က္၀ံ အေမာေဖာက္လာျပီး ရပ္တန္ ့လုိက္သည္။ အေမာေျဖ ထိုင္ေနရင္းက စဥ္းစားသည္။
" ယုန္ေနာက္ကုိလုိက္ေနရလုိ ့ေတာ္ေသးတယ္ ၊ ငါ့ေနာက္ကုိ ဒင္းလုိက္တာသာဆုိရင္ေတာ့ ဒုကၡ "

0 comments: