ေသခ်ာတာကုိလုပ္ပါ

လူနာအမ်ိဳးသမီးက ..

" ဆရာက်ြန္မမသက္သာဘူး "

ဆရာဝန္က

" ခင္ဗ်ားအမ်ိဳးသားကိုေခၚခဲ႕ပါ "

ဆရာဝန္ကလူနာရဲ႕အမ်ိဳးသားကို  ..

" ခင္ဗ်ားအမ်ိဳးသမီးကက်ဳပ္ေရွာင္ခိုင္းတဲ႕အစားအစာကိုမေရွာင္ဘူး၊ အဲေတာ့သူမသက္သာဘူးေပါ့ ၊ အဲေတာ့ခင္ဗ်ားအမ်ိဳးသမီးကိုေဆးမကုနဲ႕ ေတာ့ ေနာက္မိန္းမယူဖို ့သာပိုက္ဆံစုေတာ့ "

0 comments: