မစားဘူးဆုိလုိ ့

တရားသူၾကီးက တရားခံကုိ ေမးသည္။
"စားလုိက္တဲ႔ မႈိဟင္းက အဆိပ္ၿဖစ္ၿပီး ခင္ဗ်ားရဲ့ ပထမဇနီး ေသသြားတယ္၊
ဒုတိယဇနီးလဲ မႈိအဆိပ္တက္ၿပီး ေသသြားတယ္၊ ဒါေပမယ္႔ အခု တတိယဇနီးက်ေတာ႔ေခါင္းက ဒဏ္ရာနဲ႔ ေသတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲ"
"မႈိဟင္းကုိ မစားခ်င္လုိ႔"

0 comments: