ခက္ၿပီးရင္းခက္

တစ္ခါက ရြာတစ္ရြာတြင္ မဂ်မ္းဘုံႏွင့္ကိုငွက္ရုိးတုိ႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ရွိၾက၏။
ကိုငွက္ရုိးသည္ မ်က္စိေၾကာင္ေတာင္ကန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ား မသိေအာင္ ဟန္ေဆာင္ေနေလ့ရွိ ၏။
တစ္ေန႔ေသာ္ ကိုငွက္ရုိးတုိ႔အိမ္ႏွင့္ေလးငါးအိမ္ေက်ာ္တြင္ မီးေလာင္ေလရာ မဂ်မ္းဘုံမွာ ကိုငွက္ရုိးကို သတိ ေမ့ၿပီး ရရာပစၥည္းဆြဲ၍ ဆင္းေျပးေလေတာ့၏။
အိမ္ေအာက္ေရာက္မွ သတိရ၍ ကုိငွက္ရုိးအား-
"ကုိငွက္ရုိး၊ ဆင္းေတာ့ေလ မီးေတြ သိပ္ႀကီးလာၿပီ၊ ရွင္က ဟိုစမ္းစမ္း ဒီစမ္းစမ္းနဲ႔ ဘာလုပ္ေနတာလဲ"ဟု ေအာ္ေခၚ၏။
ကိုငွက္ရုိးမွာ အျပင္ထြက္ရန္ တံခါးေပါက္ရွာေနသည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မဂ်မ္းဘုံအား-
"ဟ-အတြင္းပစၥည္းေလးေတြ ရွာေနတာပါ၊ ရွင္မ ေျပးႏွင့္"ဟုေျပာလုိက္သျဖင့္ မဂ်မ္းဘုံမွာ တစ္ကယ္ပင္ ထင္မွတ္၍ မီးလြတ္ရာ ေျပးေလ၏။
ကုိငွက္ရုိးမွာ ကံအားေလ်ာ္စြာ တံခါးေပါက္ကို ေတြ႔ၿပီး ေျခဦးတည့္ရာ စြတ္ေျပးရာ ေရတြင္းပ်က္တစ္ခုထဲ လိမ့္က်ေလေတာ့၏။
မီးၿငိမ္းေလေသာ္ မဂ်မ္းဘုံမွာ ကုိငွက္ရုိးအား လုိက္ရွာရာ ေရတြင္းပ်က္ထဲ၌ ေတြ႔၍-
"ကိုငွက္ရုိး၊ ရွင္ဒီမွာ ဘာလုပ္ေနတာလဲ"ဟုေမးရာ-
"ရွင္မႏွယ္၊ ခက္လိုက္တာ။ မီးဟပ္တာပူလုိ႔ ေရစိမ္ေနတာပ"ဟုျပန္လည္ေခ်ပ၏။
ထုိ႔ေနာက္ မဂ်မ္းဘုံက ေလွကားတစ္ခုျဖင့္ ကိုငွက္ရုိးအား ေရတြင္းမွတက္ေစ၏။
ေလွကားမွာ ေရတြင္းပ်က္ႏႈတ္ခမ္းထက္ အနည္းငယ္ လြန္၍ေန၏။
ကုိငွက္ရုိးမွာလည္း ေလွကားအတုိင္း လြန္၍ အေပၚသို႔တက္ေလ၏။
ထုိအခါ မဂ်မ္းဘုံက-
"ကုိငွက္ရုိး၊ ဘယ့္ႏွယ္ ေလွကားထိပ္အထိ တက္ေနရတာလဲ"
"ရွင္မႏွယ္၊ ခက္ၿပီးရင္း ခက္ေနပါၿပီ။ မီးမ်ားလုိ႔ အရီးသာရင္တုိ႔အိမ္ေလးမ်ား ပါသြားလားလုိ႔ တက္ၾကည့္ေန တာပါကြာ"ဟုျပန္ေျဖေသာဟူ၏။

0 comments: