တစ္ဖက္မွမက်န္ေတာ့ပါ

ေဆးရုံတြင္ျဖစ္သည္။ လူနာမ်ားအခန္းသုိ ့ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ၄င္း၏ လက္ေထာ္တုိ ့ပုဆိန္တစ္လက္ကုိင္လ်က္၀င္လာသည္။
ဆရာ၀န္ကစာရြက္ကုိ ျဖန္ ့ကာဖတ္သည္။

" အီဗန္ ၊ ဘယ္ေျခေထာက္ကုိျဖတ္ရမယ္ "
" ဒုတ္ "
" အီဗန္ ၊ညာလက္ကုိျဖတ္ရမယ္ "
" ဒုတ္ "
" လက္လုိ ့က်ဳပ္ေျပာတယ္ "
" ဒုတ္ "
" ညာလက္လုိ ့ က်ဳပ္ေျပာတယ္ "
" ဒုတ္ "

0 comments: