မာလ္ဘိုရို စီးကရက္ေၾကာ္ျငာ

"တစ္ဖက္ခန္းက အိမ္နီးခ်င္းကို ဒုကၡေပးခ်င္လွ်င္ ကင္မယ္လ္
စီးကရက္ကို ေသာက္ပါ၊ တစ္ညလံုး ေခ်ာင္းတဟြတ္ဟြတ္ ဆိုးမည္၊
အိပ္ေပ်ာ္လွ်င္ ေဟာက္သံ အလြန္ ျပင္းလိမ့္မည္၊ ေခ်ာင္းဆိုးသံ
ေဟာက္သံေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းသည္ တစ္မိနစ္မွ် အိပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္၊
အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ သင္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းသည္ဆိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏
စီးကရက္ကို ေသာက္ပါ"

0 comments: