နာလုိ ့၀န္ခံလုိက္တာ

တိရစာၦန္ရုံမွ ကုလားအုပ္ တေကာင္ေပ်ာက္သြားသည္။ ၃-ရက္အတြင္း ၄င္းကုိ ရေအာင္ ရွာရမည္ဟု ျမိဳ႕နယ္ရဲမႈးကုိ အထက္အာဏာပုိင္မ်ားက အမိန္႕ေပးေလသည္။ ၃-ရက္ၾကာေသာအခါ ကုလားအုပ္ ေတြ႕ျပီျဖစ္ေၾကာင္း မိမိ၏ ရုံးခန္းအတြင္း လာယူနုိင္ပါေၾကာင္း ရဲမႈးက အစီရင္ခံသည္။ မၾကာမီ ရုံးခန္းသုိ႕ သတင္းေထာက္မ်ား ေရာက္လာၾကသည္။

ကုလားအုပ္ကုိ ယူလာရန္ မိမိ၏လက္ေထာက္ကုိ ရဲမႈးက ေျပာလုိက္သည္။ ရဲၾကပ္ၾကီးသည္ စကၠဴပုံးေလးတခုကုိ အခန္းထဲသုိ႕ ယူလာသည္။ ပုံးကုိ ဖြင့္လုိက္ေလသည္။ ပုံးထဲတြင္ ယုန္တေကာင္ ထုိင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕လုိက္ၾကရသည္။ အံ့အားသင့္ေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးၾကသည္။

ဘယ္မွာလဲ ကုလားအုပ္

က်္တြင္ ယုန္က ရွဳိက္ၾကီးတငင္ ငုိယုိျပီး ေျပာသည္

က်ေနာ္ ကုလားအုပ္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ထပ္ျပီး ၀န္ခံပါတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ ေျခေထာက္ၾကီးေတြနဲ႕ က်ေနာ့္ကုိ ထပ္မကန္ပါနဲ႕ ခင္ဗ်ာ

0 comments: