ထင္တာကတျခား

" တရားခံက သူငယ္မကို ပဲြခင္းထဲက ေခၚထုတ္သြားၿပီး လူရွင္းတဲ့ေနရာေရာက္မွ
ပါသမွ်လုယက္သြားတယ္ဆိုတာ ဟုတ္သလား "

" ဟုတ္ပါတယ္ ၊ တရားသူႀကီးမင္း "

" ဒါျဖင့္ရင္ ပဲြခင္းပရိသတ္ထဲမွာတုန္းက ဘာျဖစ္လို႔ေအာ္ဟစ္
အကူအညီ မေတာင္းခဲ့တာလဲ "

" ကြၽန္မနားကိုအသာကပ္ၿပီး လက္ကုတ္ေခၚသြားတုန္းက ဒါမ်ိဳးလုပ္လိမ့္မယ္ မထင္ခဲ့မိလို႔ပါရွင္ "

0 comments: