သူတို႔ကိုပဲ ရွာေပး

ရဲစခန္းတြင္ ျဖစ္သည္။
"ရဲမွဴးႀကီးရွင့္၊ ကြၽန္မကို လူ ၁၃- ေယာက္က အဓမၼက်င့္သြားပါတယ္"
"စိတ္မပူပါနဲ႔၊ ဒီေကာင္ေတြအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ေအာင္ ရွာေပးပါ့မယ္"
"ဟင့္အင္း၊ ကြၽန္မဖမ္းေစခ်င္တာက နံပါတ္ ၅ ၊ ၆ နဲ႔ ၁၁ ေယာက္ေျမာက္
ေယာက္်ားေတြကိုပါ"

0 comments: