ယင္ေကာင္ကုိ လိမ္လုိ ့မရဘူး

"ၾကည့္စမ္း၊ မင္းအနားမွာ ဒီယင္ေကာင္ပဲ တစ္ခ်ိန္လံုး ရစ္သီရစ္သီ
လုပ္ေနပါလား"
"ဘာလဲ၊ ငါ့ကိုယ္က ခ်ီးေစာ္နံတယ္လို႔ မင္းေျပာခ်င္တာလား"
"ငါဒီလို မေျပာပါလား။ ဒါေပမယ့္ ယင္ေကာင္ကို လိမ္လို႔ေတာ့ မရဘူးေလ"

0 comments: