ကြာရွင္းခ်င္တာ ၾကာၿပီ

အဖိုးႀကီးႏွင့္ အဖြားႀကီး လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းလိုေၾကာင္း
တရား႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည္။ အဖိုးႀကီးမွာ အသက္ ၁၁၅ ႏွစ္၊ အဖြားႀကီးမွာ
အသက္ ၁ဝဝ ရွိၾကၿ႔ပီး ျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီး အဖိုးႀကီးကို ေမးသည္။
"အဖိုး၊ ဘာျဖစ္လို႔ ကြာရွင္းခ်င္ရတာလဲ"
"ဒီ ဆံျဖဴ သြားက်ိဳးမဟာ က်ဳပ္ကို တစ္သက္လံုး သစၥာေဖာက္ခဲ့တယ္၊ က်ဳပ္ကို
မခ်စ္ခဲ့ဘူး။ အိပ္ရာထဲကို ေကာ္ဖီ ယူမလာဘူး"
"အဖြားကေရာ၊ ဘာျဖစ္လို႔ ကြာရွင္းခ်င္ရတာလဲ"
"ဒီေသနာႀကီးဟာ က်ဳပ္ကို ၁၅-ႏွစ္ သမီးအရြယ္မွာ အဓမၼ က်င့္ခဲ့တယ္။
တစ္သက္လံုး ထမီျမင္ရင္ ငန္းငန္းတက္ ျဖစ္တယ္။ သစၥာမဲ့တယ္။ "
တရားသူႀကီးက ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ေမးသည္။
"ဒါျဖင့္ရင္ ဘာျဖစ္လို႔ ေစာေစာက မလာသလဲ"
"သားသမီးေတြ ေသကုန္တဲ့အထိ ေစာင့္ေနရေသးတယ္"

0 comments: