အားေပးစကား

လူနာက ေဘးအခန္းမွ အိမ္နီးခ်င္းကို ေမးသည္။
"ကြၽန္ေတာ့ အခန္းက ခုေလးတင္ ထြက္သြားတဲ့ ဆရာဝန္ ခင္ဗ်ားကို ဘာမွ
မေျပာသြားဘူးလား"
"ဘာမွ မေျပာပါဘူး။ အဲ တစ္ခုေတာ့ ေမးတယ္။ အေခါင္းကို
အိမ္တံခါးေပါက္ကေန ထုတ္လို႔ရႏိုင္ပါ့မလားလို႔ ေမးသြားတယ္"

0 comments: