ဆုံးမလုိက္တာ

ေရခ်ိန္ အေတာ္ကိုက္လာေသာ ေယာက္်ား အိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။
တံခါးဖြင့္ၿပီး ကိုယ္လံုးေပၚ မွန္ေရွ႔တြင္ ရပ္လုိက္သည္။ မွန္ေပၚတြင္ မိမိ၏ ပံုကို
ျမင္ရသည္။
"ငါမရွိတံုး အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ငါ့မိန္းမဆီ မင္းလာတာေပါ့ေလ၊ ဟုတ္လား၊
ေဟ့ေကာင္ အခုခ်က္ခ်င္းထြက္သြားစမ္း"
မွန္ေပၚမွ အရုပ္သည္ ေနရာမွ မေရြ႔ေခ်။ ထိုအခါ ဇိုးသမားသည္ ကုလားထိုင္ကို
ဆဲြယူလိုက္ၿပီး၊ မွန္ကို ခဲြပစ္လိုက္သည္။ မွန္ကြဲမ်ား ျပန္႔က်ဲကုန္သည္။
"ေဟ့ မိန္းမ၊ မင္းလင္ငယ္ရဲ႔ မ်က္မွန္ အကဲြစေတြ လာသိမ္းစမ္း"

0 comments: