ကာလာေတာင္မပါေသးလုိ ့

စာသင္ခန္းအတြင္း၌ျဖစ္သည္...

ဆရာ ။ ။ ကမာၻေပၚမွာ ေရွးအက်ဆံုး သတၱဝါကုိ ေျပာပါ

ကုိထံု ။ ။ ျမင္းက်ား

ဆရာ ။ ။ ဘာလို႔လဲ

ကုိထံု ။ ။ သူက အျဖဴအမဲ ဘဲရိွေသးတယ္ေလ...

0 comments: