ပုိေတာ္တယ္

ကိုခ်ဴခ်ာက သူ ့မိတ္ေဆြမ်ားကုိ သူ ့ေခြးအလြန္ေတာ္ေၾကာင္းၾကြားေနသည္။
" တခ်ိဳ ့ေခြးေတြက သူတုိ ့ရဲ့ သခင္ေတြထက္ပုိညဏ္ေကာင္းၾကတယ္ဗ် ၊ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္မွာ ေမြးထားတဲ့ေခြးဆုိရင္ အဲဒီလုိ ေခြးမ်ိဳးဗ် "

0 comments: