ပတ္မႀကီးတီးရင္ ေၾကာက္တယ္

တစ္ခါက ရြာတစ္ရြာတြင္ ဇာတ္ပြဲအလြန္ႀကိဳက္ေသာ မိန္းမႀကီးတစ္ဦးရွိေလသည္။ တစ္ရက္ ရြာတြင္ဇာတ္ပြဲရွိ၍ သြားၾကည့္ရန္အေဖၚမရွိသျဖင့္ တူျဖစ္သူကေလးငယ္ကိုေခၚၿပီး ဇာတ္ပြဲသြားၾကည့္ေလသည္။ ဇာတ္ပြဲၾကည့္ေနစဥ္ ထိုမိန္းမႀကီးမွာ အရမ္းေလလည္ခ်င္၍ မည္သို႔ေလလည္ရမည္ကို အႀကံထုတ္လွ်က္၊ ဆိုင္း၀ိုင္းမွ ပတ္မႀကီးတီးမွ ေရာၿပီးေလလည္လိုက္သည္။(ပတ္မအသံႏွင့္ေရာလိုက္ေတာ့ ေလလည္သံေပ်ာက္)

ေနာက္တႀကိိမ္ ေလလည္ခ်င္တိုင္း ပတ္မႀကီးအတီးကို ေစာင့္ၿပီးေလလည္လိုက္သည္။ဤသို႕ျဖင့္ ဇာတ္ပြဲၿပီး၍အိမ္ျပန္ၾကသည္။

ေနာက္တစ္ရက္ဇာတ္ပြဲၾကည့္ရန္ အေဖၚမရွိသျဖင္ ့တူျဖစ္သူကေလးငယ္ကိုေခၚေလရာ ကေလးငယ္က ဤသို႕ျပန္ေျပာေလသတည္း။

'' ေတာ္ၿပီ ေတာ္ၿပီ ေနာက္ဆိုရင္ ဒီဇာတ္ပြဲဘယ္ေတာ့မွမၾကည့္ေတာ့ဘူး၊ ဆိုင္း၀ိုင္းကပတ္မႀကီးတီးရင္ အီးေစာ္နံတယ္''။

0 comments: