ဒါ့ေၾကာင့္ကုိး

လူငယ္တစ္ေယာက္ မိမိ အပ္ထားေသာ ဖိနပ္ကို လာေရြးသည္။
ဖိနပ္ျပင္သမားကေျပာသည္။
“ျပင္ခ ၂ဝဝ က်ပါတယ္”
“နည္းလွခ်ည္လား၊ ကြၽန္ေတာ္ လာအပ္တုန္းက ေလးရာက်မယ္ဆို”
“ ခင္ဗ်ားရဲ့ ဖိနပ္တစ္ဖက္ ေပ်ာက္သြားလုိ႕ပါ။”

0 comments: