မဟုတ္လို ့လား

မန္ေနဂ်ာ။ ။ မင္းေမြးေန႔ ေျပာပါ
ကုိထံု ။ ။ ေအာက္တိုဘာ ၁၃
မန္ေနဂ်ာ။ ။ ဘယ္ ႏွစ္လဲ

ကုိထံု ။ ။ ႏွစ္တိုင္း

0 comments: