တြက္ၾကည့္ပါဦး ဟုတ္လားလုိ ့

သူေဌး--- "ဘာ... ခြင့္တစ္ရက္ယူခ်င္တယ္ ဟုတ္လား?*
>
> တစ္ႏွစ္မွာ(၃၆၅)ရက္ အလုပ္လုပ္လို႔ရတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ(၅၂)ပတ္ရွိတဲ့အထဲ
> တစ္ပတ္မွာ(၂)ရက္ မင္းအနားရေတာ့ (၂၆၁)ရက္ပဲ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က်န္တယ္။ တစ္ရက္မွာ
> (၁၆)နာရီ မင္းအလုပ္မလုပ္ဘူး။ တစ္ရက္(၁၆)နာရီနဲ႔ တစ္ႏွစ္မွာ ရက္(၁၇ဝ)ႏုတ္ေတာ့
> မင္းအလုပ္ခ်ိန္က (၉၁)ရက္ပဲက်န္တယ္။ တစ္ရက္ကို မိနစ္(၃ဝ) မင္းေကာ္ဖီေသာက္တယ္။
> ဒီလိုနဲ႔ တစ္ႏွစ္မွာ(၂၃)ရက္ရွိေတာ့ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္က (၆၈)ရက္ပဲက်န္တယ္။
> တစ္ရက္မွာ(၁)နာရီ မင္းထမင္းစားတယ္။ ဒါနဲ႔(၄၆)ရက္ႏုတ္လိုက္ေတာ့ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က
> (၂၂)ရက္ပဲက်န္တယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ (၂)ရက္ေလာက္ မင္း ေဆးခြင့္ယူေသးတယ္။ ဒီလိုဆိုေတာ့
> မင္းအလုပ္ခ်ိန္က (၂ဝ)ရက္ပဲက်န္တယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ အထိမ္းအမွတ္ပဲြ၊ ရံုးပိတ္ရက္ေတြက
> (၉)ရက္ေလာက္ရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ အလုပ္ခ်ိန္က (၁၁)ရက္ပဲက်န္တယ္။ ကုမၸဏီက
> တစ္ႏွစ္မွာခြင့္(၁၀)ရက္ သတ္မွတ္ေပးထားတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က
> (၁)ရက္ပဲက်န္တယ္။ ဒါနဲ႔မ်ား မင္းက ခြင့္တစ္ရက္ယူခ်င္ေသးတယ္။ ဟုတ္လား?

0 comments: