မေႏွာင့္ယွက္ပါနဲ ့

မိမိ၏ အိမ္ခန္းကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ဂ်င္မီဆံုးျဖတ္လိုက္သည္၊
သို႕ျဖင့္ ေဆးသုတ္သမားထံလာကာ ကုန္က်စားရိတ္ကို စံုစမ္းသည္။
"အိမ္ခန္းသံုးခန္းနဲ႕ မီးဖိုေခ်ာင္တစ္ခုကို ေဆးသုတ္
ရင္ ဘယ္ေလာက္က်မလဲဗ်"
"ေဒၚလာတစ္ေထာင္ပါခင္ဗ်ာ"
"ကၽြန္ေတာ္ ဝင္ကူရင္ေကာ"
"အဲဒါဆို တစ္ေထာင့္ငါးရာက်မယ္"

0 comments: