မွားေနျပီ

တိုက္ပြဲအတြင္း ဗံုးသံ၊ က်ည္သံမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ား
ျပီး ေၾကာင္သလိုလို ျဖစ္သြားေသာ တပ္သားသံုးဦးကို ဒု-ဗိုလ္
အဆင့္ရွိ ဆရာဝန္ႏွင့္အတူ လမ္းတြင္ လိုအပ္က အကူအညီေပးႏိုင္
ရန္အတြက္ ေဆးရံုသို႕ ေစလႊတ္လိုက္သည္၊ ဒု-ဗိုလ္သည္ တစ္ရက္
ၾကာလည္း မလာ၊ ႏွစ္ရက္ၾကာလည္း မလာ၊ သံုးရက္ၾကာလည္း
ျပန္မလာ ျဖစ္ေနသည္ႏွင့္ တပ္မွဴးက စိုးရိမ္ျပီး ေဆးရံုသို႕ ဖုန္း
ဆက္ေမးသည္၊ ေဆးရံုသို႕ တပ္သားလူနာသံုးဦး ေရာက္လာပါ
သလားဟု စံုစမ္းသည္၊ ေဆးရံုက ျပန္ေျဖသည္။
"သံုးဦးမဟုတ္ဘူး၊ ေလးဦးခင္ဗ်"
"ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ"
"တပ္သားသံုးဦးရယ္၊ သူ႕ကိုယ္သူ ဆရာဝန္ဆိုျပီး ဘဝင္ျမင့္
ေရာဂါ စြဲကပ္ေနတဲ့ ဒု-ဗိုလ္တစ္ေယာက္ရယ္၊ စုစုေပါင္း
ေလးေယာက္ပါ၊ ဒု-ဗိုလ္ရဲ႕ေရာဂါက ကုရတာ အခက္ဆံုးပါ"

0 comments: